Contact rapid

0771 055 773

E-mail

office@voiaj4all.ro

E-mail

office@voiaj4all.ro

Termeni si conditii

Acest document se refera la conditiile in care poate fi utilizat website-ul www.voiaj4all.ro

Continutul site-ului este proprietatea Voiaj4all S.R.L. si nu poate fi folosit / preluat de catre terti decat cu acordul scris al societatii VOIAJ4ALL SRL
Utilizatorul are obligatia de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afisa, licentia sau reproduce continutul site-ului cu exceptia utilizarii in scop personal si necomercial. Solicitarile privind republicarea sau redistribuirea de continut vor fi adresate catre VOIAJ4ALL SRL la adresa office@voiaj4all.ro.
Accesand sau utilizand website-ul www.voiaj4all.ro, sunteti de acord cu termenii si conditiile de mai jos in ceea ce priveste Termenii si Conditiile de comercializare ale serviciilor, impreuna cu Politica privind protectia datelor cu caracter personal si Politica de utilizare Cookie-uri. Acest website este detinut si administrat de VOIAJ4ALL S.R.L.
 
I. PĂRŢILE ACORDULUI
1. PRESTATORUL, denumit generic VOIAJ4ALL, reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:
              VOIAJ4ALL SRL, CUI 40644167, J40/1933/2019,
           IBAN RON: RO97 BTRL RONC RT04 9070 8301 / IBAN USD: RO51BTRLUSDCRT0490708301 / IBAN EUR: RO47BTRLEURCRT0490708301
           Cod BIC/SWIFT: BTRLRO22
           Banca TRANSILVANIA
Şi
 
2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online serviciile puse la dispoziţie de către PRESTATOR,
denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”
având în vedere că :
• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI servicii turistice.
• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea serviciilor respective
au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:
 
II. OBIECTUL ACORDULUI
1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a serviciilor prezentate BENEFICIARULUI pe platforma online www.voiaj4all.ro, sau prin orice alte metode de prezentare online (mail, platforme sociale, etc). In cazul achizitiei de produse si/sau servicii online prin magazinul online al PRESTATORULUI, Comanda (“Comanda” sau „Rezervare”) efectuata pe cale electronica de catre Beneficiar pe orice site web apartinand acestuia constituie Contract. 
III. DURATA ACORDULUI
1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a serviciilor puse la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul www.voiaj4all.ro sau subpagini ale acestuia, sau prin alte metode de informare online (oferte transmise online, schimb de mesaje electronice de tip email, etc) .
IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
1. Prețurile serviciilor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare de pe platforma online www.voiaj4all.ro sau in cadrul ofertelor scrise si transmise prin mijloacele de comunicare online.
2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită în momentul plasării comenzii, conform conditiilor prezentate in oferta PRESTATORULUI.
3. În momentul plasarii comenzii, se va emite o factură cu termen de plata de 48 ore, care va fi transmisa pe e-mail cumparatorului.
4. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
5. Toate sumele achitate în avans pentru rezervari de servicii ce se vor desfășura la o data ulterioară sunt nereturnabile.
6. VOIAJ4ALL SRL isi rezerva dreptul de a incasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot sa apara la momentul rezervarilor. In acest caz veti fi informat despre comisioanele aplicabile. VOIAJ4ALL SRL isi rezerva dreptul de a transfera costurile generate de penalizarile de charge back.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să furnizeze BENEFICIARULUI serviciile aferente convenite, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare de pe platforma online (site-ul) www.voiaj4all.ro sau in ofertele scrise transmise online de PRESTATOR.
BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze niciun soft suplimentar.
1.2. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi agreate de catre parti.
2. BENEFICIARUL se obligă:
2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor comandate.
2.2. Să respecte întocmai, integral şi la timp Termenii si Conditiile pe care PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia i le-au prezentat in ofertele transmise sau comunicate pe platforma online www.voiaj4all.ro
2.3  Își dă expres acordul sa fie contactat cu informații despre cursuri promoționale și produse auxiliare, prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, Beneficiarul va avea opțiunea de a se abona sau dezabona de la astfel de comunicări. De asemenea, la orice comunicare online din partea noastră sau a partenerilor noștri de încredere, va avea ocazia să precizeze că nu mai dorește să primească materialele noastre de marketing direct.
2.4 BENEFICIARUL are dreptul sa vizualizeze site-ul www.voiaj4all.ro pe monitorul calculatorului, sa tipareasca parti ale continutului site-ului pe suport de hartie si sa salveze pagini in format electronic, doar in scopuri personale, non-comerciale.
2.5  BENEFICIARUL  are responsabilitatea financiara pentru toate tranzactiile efectuate in contul sau in numele sau.
2.6  BENEFICIARUL isi asuma ca are varsta de peste 18 ani si capacitatea legala de a initia actiuni juridice prin plasarea de comenzi ferme de rezervare in relatie cu PRESTATORUL.
2.7  BENEFICIARUL garanteaza veridicitatea datelor furnizate catre PRESTATOR, despre sine sau parti terte in vederea comenzii ferme de prestari servicii si in legatura cu acestea de catre PRESTATOR.
2.8  BENEFICIARUL nu are dreptul sa utilizeze site-ului in scopuri speculative, sau in scopul generarii de rezervari false sau frauduloase;
2.9 BENEFICIARUL are obligatia de a informa in scris VOIAJ4ALL SRL despre intentia de anulare sau modificare a unui serviciu rezervat sau achizitionat. In anumite cazuri este posibil sa nu poate fi anulate / modificate anumite servicii turistice, sau va trebui sa fie respectate anumite cerinte pentru aceste actiuni, si sa apara costuri suplimentare, ce cad in responsabilitatea BENEFICIARULUI.
VI. RĂSPUNDERE
1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin accesarea și utilizarea site-ului. In acest fel, sunt acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului, în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.
3. Utilizarea site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. BENEFICIARUL este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori acceseaza site-ul.
4. PRESTATORUL nu va putea fi tinut raspunzator fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.voiaj4all.ro sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.
5. PRESTATORUL actioneaza si ca agent pentru terti furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de inchiriat masini precum si alti furnizori de servicii turistice.
PRESTATORUL nu va putea fi tras la raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a serviciilor prestate de terti furnizori prestatori direct catre BENEFICIAR.
VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent daca aceasta informatie a fost transmisa de catre PRESTATOR sau terti, primita de catre PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, si care se refera inclusiv, dar nelimitat la:
a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale PRESTATORULUI, precum si ale clientilor acestuia si/sau ale tertilor cu care are relatii de afaceri sau cu care intra in contact prin natura activitatii desfasurate;
b) Sistemul organizatoric, informational si de management al PRESTATORULUI;
c) Informatii referitoare la numele clientilor si furnizorilor PRESTATORULUI, precum si orice alte informatii referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca in documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.
3. BENEFICIARUL declara si intelege ca va folosi informatiile confidentiale care îi parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
4. În cazul în care se dovedește că a încălcat obligația de confidențialitate, va datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
5. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media referitoare la curs se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
6. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modulelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.
VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ
1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţii ori interpuşii acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte prestari de servicii care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR, fara acordul expres al acestuia.
2. În măsura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minimum 30.000 euro. În măsura în care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi îndreptățit la repararea integrală a prejudiciului.
IX. ÎNCETAREA
1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
1.1. prin ajungerea la termen;
1.2. prin acordul scris al ambelor parti;
1.3. prin rezilierea contractului.
2. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maximum 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe)
3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrare a produselor comandate.
X. POLITICA DE FURNIZARE A SERVICIILOR
1. Serviciile achiziționate de Beneficiar se vor furniza conform programului prevazut in ofertele comerciale aferente si contractul convenit intre parti.
XI. POLITICA DE RETUR/ANULARE
1. Politica de retur este cea prezentata in cadrul fiecarei oferte corespunzatoare fiecarui serviciu oferit in cauza, prezentate de PRESTATOR catre BENEFICIAR prin mijloacele de comunicare online ( platforma www.voiaj4all.ro, e-mail, etc).       
2. În cazul retragerii din contractul agreat intre parti a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nicio suma din prețul achitat, daca nu s-a convenit sub o alta forma anterior intre parti.
3.  Serviciile rezervate si achitate cu card de vacanta / link de plata card de vacanta, nu permit anulare sau modificare conform legii. 
4.  Rezervarile achitate cu cardul de vacanta sau prin link de plata, odata ce sunt confirmate, nu se mai pot anula si returna banii incasati, penalizarea fiind de 100% conform legii.
XII. FORŢA MAJORĂ
1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să informeze cealaltă parte, în termen de 5 (cinci) zile, de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
3. Dacă, în termen de 10 (zece) de zile de la producere,  evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XIII. ALTE CLAUZE
1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din prestarea de servicii convenita către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
2. Părţile înţeleg şi acceptă că toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate care fac referire la prestarea de servicii agreata ce face obiectul acestor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația prestarii serviciilor convenite.
4. Părţile înţeleg că, în cazul retragerii din contract a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.
6. Întârzierea în plată mai mult de 3 zile dă dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, conform art. IV.
XIV. DOCUMENTELE ACORDULUI
1.      Prezentele termeni şi condiţii;
2.      Termenii si conditiile specifici fiecarei oferte si cei ai partenerilor companiei VOIAJ4ALL SRL care vor furniza serviciile din oferta respectiva, ce vor fi transmisi aditional Termenilor si Conditiilor prezenti site-ul www.voiaj4all.ro prin oferta scrisa transmisa online ( prin email sau alt mijloc de comunicare electronica) de PRESTATOR catre BENEFICIAR;
     3. Orice altă informaţie de pe site-ul www.voiaj4all.ro;
XV. LITIGII
1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
2. În cazul în care părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Prestatorului.
XVI. CLAUZE FINALE
1. Părţile declară că înțeleg pe deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.
2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR, fără acordul scris al părţilor contractante.
4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
6. Prezentele termeni şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.